Ανακοινώνεται ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ «Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.», που πραγματοποιήθηκε την 17η Ιουνίου 2009 και ώρα 09:30 στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Δάφνης αριθμός 6, στο Παλαιό Ψυχικό, ανέδειξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τετραετή θητεία, το οποίο αποτελείται από τους κ.κ.:

– Δημήτριο Κλώνη,
– Δημήτριο Αντωνάκο,
– Γρηγόριο Λογοθέτη,
– Ιωάννα Τασιά, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και
– Σωτήριο Φίλο, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.