Η Εταιρεία με την επωνυμία “Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.”, σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν.3340/2005, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας για την χρήση 2015, που διενεργήθηκε από τους Νόμιμους Ελεγκτές της σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013 και εκδόθηκε η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με συμπέρασμα «Χωρίς Επιφύλαξη».