Στα Στοιχεία και Πληροφορίες από 01/01/2009 έως 31/12/2009, που δημοσιεύθηκαν σήμερα 30/03/2010, σας ενημερώνουμε ότι στα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ και συγκεκριμένα στα Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) το ποσό 3.345 (χιλ. €) αφορά αποτίμηση στην εύλογη αξία μετοχών επενδυτικού χαρτοφυλακίου διαθεσίμου προς πώληση, που έγινε στην τρέχουσα χρήση βάσει Έκθεσης Εκτίμησης.