Η Εταιρεία με την επωνυμία “Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.”, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 27.06.2018 ενέκρινε την από 04.01.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει της οποίας αποφασίσθηκε η μερική τροποποίηση των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία αποφασίστηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 24.05.2017, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

*Ποσά από προκαταβολές Μετόχων που διατέθηκαν πριν την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Ε.Κ.

Σημειώσεις:

Από το συνολικό ποσό των € 2.306 χιλ. που προοριζόταν προς διάθεση μέχρι την 31.12.2017, διατέθηκε τελικώς μόνο το ποσό των € 2.176 χιλ. και παρέμειναν συνολικώς αδιάθετα € 130 χιλ.

Συγκεκριμένα για τα ως άνω αδιάθετα ποσά την 31.12.2017 αποφασίσθηκε όπως:

  • το ποσό των € 29 χιλ. που παρέμεινε αδιάθετο στην κατηγορία α) Λειτουργικά Έξοδα μεταφερθεί προς διάθεση στην ίδια κατηγορία έως τις 31.12.2018,
  • το ποσό των € 4 χιλ. που παρέμεινε αδιάθετο στην κατηγορία β) Αποπληρωμή Φόρων μεταφερθεί προς διάθεση στην ίδια κατηγορία έως τις 31.12.2018
  •  το ποσό των € 11 χιλ. που παρέμεινε αδιάθετο στην κατηγορία γ) Αποπληρωμή Υποχρεώσεων σε Τρίτους μεταφερθεί προς διάθεση στην ίδια κατηγορία έως τον Οκτ. 2019
  • το ποσό των € 86 χιλ. που παρέμεινε αδιάθετο στην κατηγορία δ) Αποπληρωμή Τραπεζικών Δανείων μεταφερθεί προς διάθεση στην ίδια κατηγορία κατά € 50 χιλ. € έως τις 31.12.2018 και κατά € 36 χιλ. έως τον Οκτ. 2019

Επίσης αποφασίσθηκε όπως από το ποσό των € 834 χιλ. που προορίζονταν προς διάθεση το 2018 στην κατηγορία «Αποπληρωμή Υποχρεώσεων σε Τρίτους»:

– ποσό € 605 χιλ. διατεθεί το 2018, και

– ποσό € 229 χιλ. διατεθεί κατά το χρονικό διάστημα Ιαν. – Οκτ. 2019

Διευκρινίζεται ότι η αποπληρωμή των Υποχρεώσεων σε Τρίτους ποσού €1.890 χιλ., μετά την ως άνω τροποποίηση, αφορά την εξόφληση των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς την INTRAKAT και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τα δάνεια που έχουν δοθεί καθώς και την εξόφληση της INTRAKAT για την εργολαβία του έργου επισκευής της Παλαιάς Αγοράς και μερική επιστροφή (κατά το χρονικό διάστημα Ιαν. – Οκτ. 2019) προκαταβολής που έχει δοθεί για την αγορά τμήματος οικοπέδου της Εταιρείας. Ειδικότερα ποσό € 1.574 χιλ. αφορά στην εξόφληση των δανείων που έχουν δοθεί από την ΙΝΤΡΑΚΑΤ και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και την εξόφληση της INTRAKAT για την εργολαβία του έργου επισκευής της Παλαιάς Αγοράς , ενώ ποσό € 316 χιλ. αφορά στη μερική επιστροφή της ως άνω προκαταβολής κατά το χρονικό διάστημα Ιαν. – Οκτ. 2019.

Το υπόλοιπο προς διάθεση ποσό ευρώ 2.411 χιλ. κατά την 31.12.2017 ήταν τοποθετημένο σε καταθέσεις όψεως και προθεσμίας.

Σε περίπτωση που προκύψουν μειωμένα ποσά φόρου ή διαφορά θα χρησιμοποιηθεί για κάλυψη του τραπεζικού δανεισμού και υποχρεώσεων της Εταιρείας.