Η ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Ετήσιο Δελτίο για τη χρήση 2007, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, διατίθεται από σήμερα 02 Ιουνίου 2008 σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.kekrops.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δάφνης 6, Π. Ψυχικό.

Π. Ψυχικό, 02 Ιουνίου 2008.