Η Εταιρεία με την επωνυμία “Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.”, σε συνέχεια της τροποποίησης του Ν.3556/2007 από το Ν.4374/2016 (ΦΕΚ Α΄ 50/01.04.2016), και ειδικότερα λόγω της προσθήκης δυνάμει του άρθρου 2 παρ.2 του ως άνω νόμου, υποπεριπτώσεως δδ΄ στην περίπτωση η΄ (κράτος μέλος καταγωγής) του άρθρου 3 του ν. 3556/2007, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το κράτος –μέλος καταγωγής αυτής είναι η Ελλάδα.