Η Εταιρεία με την επωνυμία “Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.”, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο στη Συνεδρίαση της 16.05.2016 αποφάσισε την αλλαγή χρήσης μέρους των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21.03.2014, ως εξής :

Πίνακας Αντληθέντων Κεφαλαίων (ποσά σε ευρώ)

Κατηγορία Χρήσης Αντληθέντων ΚεφαλαίωνΣύνολο Αντληθέντων Κεφαλαίων Βάσει Ενημερωτικού ΔελτίουΤροποποίηση Διάθεσης Κεφαλαίων Βάσει Απόφασης ΔΣ 16.05.16
Φόροι1.718.0001.482.431
Τραπεζικός Δανεισμός1.241.0001.373.449
Υποχρεώσεις σε Τρίτους340.000479.209
Κόστος Ανάπτυξης Υφιστάμενων Ακινήτων277.000119.392
Λειτουργικό Κόστος270.000397.682
Έξοδα ΑΜΚ115.000108.837
Σύνολο3.961.0003.961.000

Η ανωτέρω τροποποίηση των αντληθέντων κεφαλαίων θεωρήθηκε αναγκαία καθώς οριστικοποιήθηκε το ύψος του ποσού των φόρων που όφειλε να καταβάλει η Εταιρεία το οποίο ήταν μικρότερο κατά 236 χιλ. ευρώ σε σχέση με αυτό που είχε προβλεφθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο της ΑΜΚ. Επίσης λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης και ειδικότερα στο χώρο των ακινήτων κρίθηκε σκόπιμη η μη διάθεση του υπολειπόμενου ποσού των 158 χιλ. ευρώ για την ανάπτυξη των υφιστάμενων ακινήτων της Εταιρείας.

Κατά συνέπεια τα ανωτέρω ποσά αποφασίστηκε όπως ανακατανεμηθούν στις λοιπές κατηγορίες: ήτοι Τραπεζικός Δανεισμός, Υποχρεώσεις σε Τρίτους και Λειτουργικό Κόστος.

Τέλος η Διοίκηση της Εταιρείας αποφάσισε την παράταση της διάθεσης της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων ως και το πρώτο εξάμηνο 2016.

Η παραπάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπό την έγκριση της προσεχούς Γενικής Συνέλευσης των μετόχων .