Σας ενημερώνουμε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 23η Ιουλίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Δάφνης αριθμός 6, στο Παλαιό Ψυχικό.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συνήλθε με νόμιμη απαρτία αφού παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύτηκαν σε αυτήν 12 μέτοχοι με 14.646.961 μετοχές επί συνόλου 19.804.134, εκπροσωπώντας το 73,96 % του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ελήφθησαν κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με παμψηφία και ομοφωνία του συνόλου των παρισταμένων μετόχων. Όλες οι ψήφοι επί των ως άνω αποφάσεων ήταν έγκυρες.

Ειδικότερα:

– Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων  Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή».

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση αποφάσισε την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, όπως περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ως άνω χρήσης που εγκρίθηκε στην από 19.04.2019 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να επιφέρει σε αυτά καμία τροποποίηση.

Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση κατ΄ άρθρο 108 Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της ίδιας ως άνω χρήσης».

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018-31.12.2018 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απήλλαξε τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με την παράγραφο 1 εδάφιο γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2018.

– Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού  Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019  και ορισμός της αμοιβής του».

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε την ανώνυμη ελεγκτική εταιρεία «HLB Hellas SA» (AM ΕΛΤΕ/ΣΟΕΛ: 30 / 161) που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας 184Α, με ΑΦΜ 800379204, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019.

Η δε αμοιβή της καθορίστηκε σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

-Επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση των συναφθεισών συμβάσεων της Εταιρείας με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920, ως ίσχυε».

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη σύμβαση της Εταιρείας με τον κ. Ιωάννη Σχοινά για την παροχή εκ μέρους του υπηρεσιών Γενικού Διευθυντού και χορήγησε, κατ΄ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ίσχυε, άδεια για αυτήν.

-Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση παροχής αμοιβών της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, και προέγκριση αμοιβών επόμενης χρήσης».

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την καταβληθείσα αμοιβή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Σχοινά που αφορά την παροχή υπηρεσιών του ως Γενικού Διευθυντού, δυνάμει σχετικής σύμβασης, η οποία ανήλθε σε ευρώ 48.000,00 πλέον Φ.Π.Α. και προενέκρινε την καταβολής της ίδιας αμοιβής και για το έτος 2019.

Έως τη θέσπιση πολιτικής αμοιβών από το Διοικητικό Συμβούλιο, η ως άνω αμοιβή θα συνεχίσει να καταβάλλεται με τις μέχρι τώρα ισχύουσες πρακτικές της Εταιρείας.

-Επί του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια των ΔΛΠ 24 και 27 εταιρειών, κατ΄ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας».

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και χορήγησε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια των ΔΛΠ 24 και 27 εταιρειών, καθώς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

Επί του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση για τη μερική τροποποίηση διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που αποφασίστηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 24.05.2017».

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την από 03.01.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τη μερική τροποποίηση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων, από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που αποφασίστηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 24.05.2017, σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα Τροποποίησης Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων:

*Ποσά από προκαταβολές Μετόχων που διατέθηκαν πριν την έγκριση του Ενημ. Δελτίου από την Ε.Κ.

Αναλυτικά :

από το ποσό των € 1.431 χιλ. που προοριζόταν προς διάθεση μέχρι την 31.12.2018, σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας, διατέθηκε τελικώς μόνο το ποσό των € 1.405 χιλ. και παρέμειναν αδιάθετα € 26 χιλ.

Από τα αδιάθετα αυτά ποσά αποφασίσθηκε:

α. το ποσό των € 25 χιλ. που παρέμεινε αδιάθετο στην κατηγορία β) «Αποπληρωμή Φόρων»   να μεταφερθεί προς διάθεση στην ίδια κατηγορία έως την 31.10.2019, και

β. το ποσό των € 1 χιλ. που παρέμεινε αδιάθετο στην κατηγορία δ) «Αποπληρωμή Τραπεζικών Δανείων» να μεταφερθεί προς διάθεση στην ίδια κατηγορία έως την 31.10.2019.

Επί του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την εναρμόνισή του προς τις διατάξεις του Ν.4548/2018 περί «Αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», σύμφωνα με το άρθρο 183 του Νόμου αυτού».

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την εναρμόνισή του προς τις διατάξεις του Ν.4548/2018 περί «Αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», σύμφωνα με το άρθρο 183 του Νόμου αυτού.

– Επί του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις».

Επί του θέματος αυτού, η διοίκηση της Εταιρείας, αναφερθείσα στην επιτυχή έκβαση της μακρόχρονης διαμάχης της Εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο, με την έκδοση της με αριθμό 3039/2019 απόφασης του Εφετείου Αθηνών, ανακοίνωσε στους κ.κ. μετόχους την πρόθεση της Εταιρείας αξιοποίησης της έκτασης του Λατομείου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, επιδιώκοντας παράλληλα και τη συναίνεση όλων των εμπλεκομένων φορέων.