Αρ. Πρωτ. 6

Π. Ψυχικό,  23 Απριλίου 2024

Οικονομικό Ημερολόγιο

Η Εταιρεία με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε., ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2024, στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών :

Δημοσίευση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Χρήσης 2023 και ανάρτηση στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.kekrops.gr) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr): Παρασκευή 26 Απριλίου 2024 μετά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024.

H Εταιρεία δε θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2023.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.