Η Εταιρεία με την επωνυμία “Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.”, ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27ης Ιουνίου 2018 εξέλεξε νέο οκταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και όρισε τα ανεξάρτητα μέλη του, κατά την έννοια του Ν. 3016/2002, ως ισχύει.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα και καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ως ακολούθως:

Δημήτριος Κλώνης, Πρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος

Δημήτριος Αντωνάκος, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος

Πέτρος Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος

Ιωάννης Σχοινάς, Εκτελεστικό μέλος

Στυλιανός Αλεξόπουλος, Εκτελεστικό μέλος

Βασίλειος Δεληκατερίνης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Αγγελής Παππάς, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Σωτήριος Φίλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού της Εταιρείας, είναι τετραετής και κατ΄ εξαίρεση παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Επίσης ανακοινώνεται ότι κατόπιν ορισμού των μελών της Επιτροπής Ελέγχου από την ίδια ως άνω Γενική Συνέλευση, η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τους κ.κ. Βασίλειο Δεληκατερίνη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Αγγελή Παππά, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Σωτήριο Φίλο, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.