ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ “Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.” ΓΕΜΗ 223301000 (πρώην Μ. Α.Ε. 13063 / 06 / Β / 86 / 134).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Σας ενημερώνουμε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» πραγματοποιήθηκε την 11η Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Δάφνης αριθμός 6, στο Παλαιό Ψυχικό.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συνήλθε με νόμιμη απαρτία αφού παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύτηκαν σε αυτήν 4 μέτοχοι με 10.041.867 μετοχές επί συνόλου 13.202.756, εκπροσωπώντας το 76,059% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
Η απόφαση επί του θέματος της Ημερήσιας Διάταξης ελήφθη με παμψηφία και ομοφωνία του συνόλου των παρισταμένων μετόχων:
Ειδικότερα:
Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης : «Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού μέχρι ευρώ ένα εκατομμύριο πεντακόσιες τριάντα τρείς χιλιάδες (€ 1.533.000,00) εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 και παροχή εξουσιοδοτήσεως».
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση αποφάσισε την Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού μέχρι ευρώ ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων τριάντα τρείς χιλιάδων (€ 1.533.000,00) εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού της Εταιρείας και τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών αναγκών.
Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση με την ίδια ως άνω πλειοψηφία εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου, ελεύθερα και κατά την κρίση του, να διαπραγματευθεί και να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους εκδόσεως του δανείου, να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της εκδόσεώς του και να ορίσει τους εκπροσώπους της Εταιρείας που θα υπογράψουν τη σύμβαση-το πρόγραμμα εκδόσεως του ομολογιακού δανείου μεταξύ των προσώπων που θα επιλεγούν να καλύψουν το δάνειο ως ομολογιούχοι δανειστές και του πιστωτικού ιδρύματος/της Εταιρείας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που θα ορισθεί ως εκπρόσωπος των ομολογιούχων (και διαχειριστής πληρωμών/πληρεξούσιος καταβολών), τις ομολογίες και τις εξασφαλιστικές συμβάσεις καθώς και κάθε άλλο έγγραφο σχετικό με το δάνειο και τις εξασφαλίσεις αυτού, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μελλοντικών τροποποιήσεων αυτού.
Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης « Διάφορες Ανακοινώσεις».
Δεν έγινε καμία Ανακοίνωση