Παρασκευή 28/04/2023

Α.Π.: 6

Οικονομικό Ημερολόγιο

Η Εταιρεία με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε., ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2023, στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών :

Δημοσίευση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Χρήσης 2022 και ανάρτηση στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.kekrops.gr) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr): Παρασκευή 28 Απριλίου 2023 μετά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023.

H Εταιρεία δε θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2022.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.