Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3604/2007.

Η KEKΡΟΨ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα το άρθρο 19 §2 του Ν. 3556/2007 και τον Κανονισμό του Χ.Α., ότι το σχέδιο με την προτεινόμενη εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις, με τη τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των διατάξεων και των άρθρων του, τη μεταγλώττισή του και τη διαμόρφωσή του σε νέο ενιαίο κείμενο, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.kekrops.gr εν όψει της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί την 19η Ιουνίου 2008.