ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» από Α.Μ.Κ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 04.12.2017, θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 13.202.756 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, όπως αποφασίστηκε από την από 24.05.2017 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας σε συνδυασμό με την από 13.10.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. κατά τη συνεδρίασή της στις 30.11.2017 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 13.202.756 νέων μετοχών. Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, (τηλ. 210 6712071) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Παλαιό Ψυχικό, 30.11.2017