Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.», σε εφαρμογή του Ν. 3557/2007, της απόφασης 1/434/03.07.2007 και της με αριθμό 33/2007 εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και δυνάμει σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε σήμερα 27 Ιουνίου 2013 από τον Μέτοχο κ. Παναγιώτη Ψυχάρη ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι επήλθε μεταβολή ποσοστού, λόγω διάθεσης μετοχών που ενσωματώνουν ισάριθμα δικαιώματα ψήφου ως εξής:

Ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία το ποσοστό συμμετοχής κατέρχεται του 20%: 25 Ιουνίου 2013. Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή: 712.280 ήτοι άμεσο ποσοστό 21,58% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή 0%.