ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
“Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.” ΑΡ.Μ. Α.Ε. 13063 / 06 / Β / 86 / 134

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» πραγματοποιήθηκε την 15η Ιουνίου 2012 και ώρα 09:30 στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Δάφνης αριθμός 6, στο Παλαιό Ψυχικό.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συνήλθε με νόμιμη απαρτία αφού παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύτηκαν σε αυτήν 3 μέτοχοι με 2.211.728 μετοχές επί συνόλου 3.300.689, εκπροσωπώντας το 67% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ελήφθησαν με παμψηφία και ομοφωνία του συνόλου των παρισταμένων μετόχων:

Ειδικότερα:

– Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2011 έως 31.12.2011, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση αποφάσισε την έγκριση αφ’ ενός μεν των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 88ης εταιρικής χρήσεως από 01.01.2011 έως 31.12.2011, μετά την επ΄ αυτών Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αφετέρου δε την έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης και της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να επιφέρει σε αυτά καμία τροποποίηση.

– Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01.01.2011 έως 31.12.2011».
Η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παριστάμενου μετόχου, απάλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2011.

– Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012 και καθορισμός της αμοιβής του».
Η Γενική Συνέλευση, ύστερα από σχετική πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, εξέλεξε την Εταιρεία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ο.Ε.Λ.» και ειδικότερα τον κ. Κων/νο Μαλισόβα του Ιωάννου και της Ευφροσύνης, ΑΔΤ ΑΒ614616/2006 Τ.Α. ΒΥΡΩΝΑ, Α.Μ. – Σ.Ο.Ε.Λ. 11281, κάτοικο Αθηνών, οδός Πατησίων 81 και Χέϋδεν ως Τακτικό Ελεγκτή και την κυρία Κλεονίκη Λικαρδοπούλου του Παύλου και της Βικτορίας, ΑΔΤ Π. 372529 / 1989 Α.Τ. ΚΘ’ Αθηνών, Α.Μ. – Σ.Ο.Ε.Λ. 16281, κάτοικο Αθηνών, οδός Πατησίων 81 και Χέϋδεν ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή για τη χρήση 2012. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ακόμη να καθορισθεί η αμοιβή τους κατ΄ ανώτατο όριο στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), καταβλητέα με την ολοκλήρωση του ελέγχου και δυνάμενη να καταβάλλεται σταδιακά με την πρόοδο των εργασιών.

– Επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20 εταιρειών, καθώς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία».
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να χορηγήσει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη της Εταιρείας την άδεια να διενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, να συμμετέχουν στη Διοίκηση και στα Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών που έχουν συναφείς σκοπούς προς αυτόν της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20.

– Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Ανακοινώσεις».
Στην Γενική Συνέλευση ανακοινώθηκε ότι εξεδόθη η Οικοδομική Άδεια για την ανακαίνιση της Παλαιάς Αγοράς Ψυχικού.