Η «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2016/301 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το ν.3401/2005, όπως ισχύουν, ότι από την 01.11.2017 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 31.10.2017 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο αναφορικά με τη δημόσια προσφορά των 13.202.756 νέων, κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της, που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), σύμφωνα με την από 24.05.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας σε συνδυασμό με την από 13.10.2017 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας (εφεξής η «Αύξηση»).

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και δικαιωμάτων προεγγραφής από τους επενδυτές παρατίθενται στην ενότητα 4.7 «Διαδικασία άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και δικαιωμάτων προεγγραφής» του Σημειώματος Μετοχικού Τίτλου του Ενημερωτικού Δελτίου.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Αύξησης:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΓΕΓΟΝΟΣ
31.10.2017Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
1.11.2017Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
1.11.2017Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εκδότριας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.)
2.11.2017Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στον ημερήσιο τύπο
2.11.2017Έγκριση από το Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης
2.11.2017Δημοσίευση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. της ανακοίνωσης για την ημερομηνία αποκοπής των δικαιωμάτων προτίμησης και την περίοδο άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης
6.11.2017Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης – Προσαρμογή τιμής
7.11.2017Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων στην αύξηση (record date)
9.11.2017Πίστωση από το Χ.Α. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.
9.11.2017Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής
20.11.2017Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης
23.11.2017Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής
27.11.2017Δημοσίευση ανακοίνωσης για το ποσοστό κάλυψης της Αύξησης που προήλθε από την άσκηση δικαιωμάτων και για την ύπαρξη τυχόν αδιάθετων μετοχών στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α., στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
30.11.2017Έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών. από το Χ.Α.*
30.11.2017Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. της ανακοίνωσης για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών
4.12.2017Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

* Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλισης της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση, όπως προβλέπεται.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 31 Οκτωβρίου 2017, είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες του Χ.Α. (http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia) και της Εταιρείας (https://www.kekrops.gr/enimerotiko-deltio-gia-ayxisi-metoxikou-kefalaiou/).

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο, εφόσον ζητείται από τους επενδυτές, δύναται να τους χορηγηθεί δωρεάν κατόπιν αιτήσεώς τους, σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Εταιρείας, οδός Δάφνης 6, 15452, Παλαιό Ψυχικό, κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στην Υπεύθυνη Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (αρμόδια: κα. Νικολάου Χριστίνα τηλ. 210 6712071).

Παλαιό Ψυχικό, 1 Νοεμβρίου 2017

Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.