Η Εταιρεία σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων της γνωστοποιεί  ότι  την 02/11/2016 συζητήθηκε ενώπιον του Γ’ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου η κατατεθείσα από την Εταιρεία Αίτηση Αναίρεσης κατά της με αριθμό 3401/2014 απόφασης του Εφετείου Αθηνών κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

Επί της συζητήσεως αυτής εκδόθηκε η υπ. αριθ. 447/2017 απόφαση του Αρείου Πάγου, με την οποία διετάχθη η κλήτευση και των λοιπών, πλην του Ελληνικού Δημοσίου, προσθέτως παρεμβάντων υπέρ της Εταιρείας διαδίκων, προκειμένου εκ νέου να συζητηθεί η υπόθεση.

Η Εταιρεία θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τον προσδιορισμό νέας δικασίμου για τη  συζήτηση της ως άνω Αιτήσεως Αναιρέσεως και θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη, αναφορικά με την πορεία της υποθέσεως.