Η Εταιρεία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» ενημερώνει ότι στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που επιβάλλει ο Ν. 3556/2007 σε συνδυασμό με την με αριθμό 32 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς («Λειτουργία των Κοινών Επενδυτικών Μερίδων και διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης 2/403/08.11.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς») για τον υπολογισμό των ορίων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Ν. 3556/2007, κάθε υπόχρεο πρόσωπο, που τυγχάνει συνδικαιούχος με τρίτα πρόσωπα σε κοινή επενδυτική μερίδα, οφείλει να αθροίζει τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε κινητές αξίες που ανήκουν στην ατομική του μερίδα με τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε κινητές αξίες που περιέχονται στην κοινή επενδυτική μερίδα και των οποίων είναι συγκύριος.
Στην ίδια υποχρέωση βάσει του Ν. 3556/2007, υπόκεινται και οι λοιποί συνδικαιούχοι της κοινής μερίδας, δεδομένου ότι τα πρόσωπα αυτά είναι συγκύριοι του συνόλου των καταχωρηθέντων στην κοινή μερίδα κινητών αξιών.