Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τους  κ.κ. Μετόχους  της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» σε  Ετήσια Τακτική   Γενική  ΣυνέλευσηΓ.Ε.ΜΗ 223301000 (πρώην Μ.Α.Ε. 13063/06/Β/86/134).

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 02 Μαΐου 2017 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.” σε Ετήσια Τακτική  Γενική Συνέλευση  την  24η  Μαΐου 2017,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 09.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Π. Ψυχικό Αττικής, οδός Δάφνης αριθ. 6, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

  1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων  Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
  2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της  χρήσης 01.01.2016  έως 31.12.2016.
  3. Εκλογή Ορκωτού  Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017  και καθορισμός της αμοιβής του.
  4. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών, καθώς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.
  5. Λήψη απόφασης για α) αύξηση της ονοµαστικής αξίας κάθε κοινής ονοµαστικής, µετά ψήφου, µετοχής της Εταιρείας µε ταυτόχρονη συνένωση και µείωση του συνολικού αριθµού αυτών (reverse split) και β) για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δια μειώσεως της, ως άνω διαμορφωθείσας, ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονοµαστικής, µετά ψήφου μετοχής, χωρίς αλλαγή του αριθμού αυτών, με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
  6. Λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α Κ.Ν. 2190/1920. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου.
  7. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν στην κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου, στη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και τις λοιπές εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές. Επιπλέον, παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των επί μέρους όρων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, περιλαμβανομένης και της τιμής διάθεσης (κατ΄άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920) και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ως και κάθε συναφούς με τα ανωτέρω θέματος.
  8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας για τη λήψη αποφάσεως επί των ως άνω θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, η Α΄  Επαναληπτική Τακτική  Γενική Συνέλευση  θα συνέλθει την 6η Ιουνίου 2017 ημέρα  Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. στον ίδιο χώρο και η Β΄ Επαναληπτική Τακτική  Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 20η Ιουνίου 2017  ημέρα  Τρίτη  και ώρα 09.00π.μ. στον ίδιο χώρο, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης Πρόσκλησης.  Τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως των τυχόν επαναληπτικών συνεδριάσεων της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως  θα είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεως.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του ΚΝ 2190/1920, ως τροποποιηθέν ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους τα ακόλουθα:

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Στην Τακτική  Γενική Συνέλευση δικαιούται  να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος  εμφανίζεται ως Μέτοχος  στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται το   «ΕΛ.Κ.Α.Τ. », στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του παραπάνω φορέα, ή, εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του ως άνω φορέα.  Η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει  να υφίσταται κατά την  19.05.2017 (Ημερομηνία Καταγραφής), δηλαδή κατά την έναρξη της (5ης) πέμπτης ημέρας πριν από τη Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  της  24.05.2017 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή εναλλακτικά η ηλεκτρονική πιστοποίηση της  μετοχικής ιδιότητας θα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία  το αργότερο την 21.05.2017,  δηλαδή την τρίτη (3η)  ημέρα πριν από την συνεδρίαση της  Τακτικής   Γενικής Συνέλευσης.

Για την Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση   η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται  κατά την έναρξη της 02.06.2017, ήτοι της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης   (Ημερομηνία Καταγραφής Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης )  η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση  σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 03.06.2017 δηλαδή την τρίτη ημέρα  πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.

Για την Β΄ Επαναληπτική Τακτική  Γενική Συνέλευση   η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται  κατά την έναρξη της 16.06.2017, ήτοι της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία της Β΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης   (Ημερομηνία Καταγραφής Β΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης)  η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση  σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 17.06.2017, δηλαδή την τρίτη ημέρα  πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική  Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του Μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω Μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Η άσκηση των παραπάνω  δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία  διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου.

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20 ) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου  της Εταιρείας μπορούν να αιτηθούν :

– την εγγραφή  πρόσθετων θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη της  Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με αίτησή τους, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης  προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, και η οποία  θα περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 09.05.2017  δηλαδή  δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την  Γενική Συνέλευση. Η  αναθεωρημένη  Ημερήσια Διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη Ημερήσια Διάταξη  στις  11.05.2017 δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας  μαζί με την αιτιολόγηση ή  το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί  από τους μετόχους, κατά τα προβλεπόμενα στον ΚΝ 2190/1920,

– να τεθούν στην διάθεση των Μετόχων σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 17.05.2017  δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, με αίτησή τους η οποία  θα περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο μέχρι την 18.05.2017,  ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Οποιοσδήποτε Μέτοχος μπορεί να αιτηθεί  συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 18.05.2017, ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο  (1/5) του καταβεβλημένου  μετοχικού  κεφαλαίου  της Εταιρείας μπορούν να αιτηθούν πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας, με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 18.05.2017, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Αντίστοιχες προθεσμίες  για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων, ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τα  ως άνω δικαιώματα  μειοψηφίας  των Μετόχων  και τους επί μέρους όρους άσκησής τους  είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας  (www.kekrops.gr).

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ  ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο Μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα Μέτοχοι μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω Μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα, πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου Μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

α) Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το Μέτοχο αυτόν,

β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει Διοίκησης της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του Μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.kekrops.gr) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το Μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της Εταιρείας στην οδό Δάφνης 6, Παλαιό Ψυχικό,  ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax 210.67.14.146  τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210. 67.12.071.

Το Καταστατικό της Εταιρείας προβλέπει και τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των Μετόχων στη ψηφοφορία, δεν έχουν εκδοθεί ωστόσο οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις που αφορούν στις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση της ταυτότητας του ψηφίζοντος Μετόχου καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ

Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Δάφνης 6, Παλαιό Ψυχικό) από το Τμήμα Εξυπηρέτησης μετόχων και σε ηλεκτρονική μορφή με ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.kekrops.gr).

Ψυχικό  02 Μαΐου 2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ