Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία» ή ο «ΚΕΚΡΟΨ») ανακοινώνει σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Νόμο 3401/2005, όπως ισχύουν, ότι θέτει από την 04.08.2014 στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκεκριμένο την 01.08.2014 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (εφεξής η «Ε.Κ.») Ενημερωτικό Δελτίο, σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφάσισε η από 21.03.2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Συγκεκριμένα, η εν λόγω Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό € 3.465.723,45 με την έκδοση 9.902.067 νέων κοινών άυλων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,35 (εφεξής οι «Νέες Μετοχές») με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία τρεις (3) νέες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή. Το εξουσιοδοτημένο από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21.03.2014 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στην από 21.07.2014 συνεδρίασή του αποφάσισε την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στο ποσό των € 0,40 (εφεξής η «Τιμή Διάθεσης») για κάθε μία Νέα Μετοχή, η οποία σύμφωνα με την από 21.03.2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Το από 21.07.2014 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατ΄εξουσιοδότηση της από 21.03.2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, αποφάσισε να παρέχει, σε όσους ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης, δικαίωμα προεγγραφής, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο εγκεκριμένο την 01.08.2014 από την Ε.Κ. Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας. Συνολικά θα εκδοθούν έως 9.902.067 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,35 με Τιμή Διάθεσης € 0,40 για κάθε νέα μετοχή, ενώ προσδοκάται ότι θα αντληθούν κεφάλαια ύψους έως € 3.960.826,80.

Πληροφορίες, όσον αφορά στη διαδικασία εγγραφής και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης από τους επενδυτές, αναφορικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, παρατίθενται στις ενότητες 4.7.2 «Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης» και 4.7.3 «Δικαίωμα Προεγγραφής» του εγκεκριμένου από την Ε.Κ., Ενημερωτικού Δελτίου.

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (εφεξής «ΑΜΚ») έχει ως εξής:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ
01.08.2014 Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

01.08.2014 Έγκριση από την Ε.Χ.Α.Ε της εισαγωγής προς διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης

01.08.2014 Δημοσίευση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών της Ε.Χ.Α.Ε. της ανακοίνωσης για την ημερομηνία αποκοπής των δικαιωμάτων προτίμησης και την περίοδο άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης

04.08.2014 Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών της Ε.Χ.Α.Ε., στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στον ημερήσιο τύπο

04.08.2014 Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εκδότριας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Ε.Χ.Α.Ε.)
04.08.2014 Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της τιμής της μετοχής με το δικαίωμα προτίμησης
05.08.2014 Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης –Προσαρμογή τιμής
07.08.2014 Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων στην αύξηση (record date)
08.08.2014 Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.
11.08.2014 Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και Δικαιώματος Προεγγραφής
19.08.2014 Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης
25.08.2014 Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και Δικαιώματος Προεγγραφής
26.08.2014 Δημοσίευση ανακοίνωσης για το ποσοστό κάλυψης της Αύξησης που προήλθε από την άσκηση δικαιωμάτων και για την ύπαρξη τυχόν αδιάθετων μετοχών στο Η.Δ.Τ., στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε. και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας
27.08.2014 Έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών από το Δ.Σ. από την Ε.Χ.Α.Ε.*
27.08.2014 Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. της Ε.Χ.Α.Ε. της ανακοίνωσης για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών
29.08.2014 Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

*Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλισης του Δ.Σ./ της Επιτροπής Λειτουργίας Αγορών κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Για τη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Οι μετοχές που θα εκδοθούν λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην κύρια κατηγορία της αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.). Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Ε.Χ.Α.Ε..

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. στις 01.08.2014, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την 04.08.2014 σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Εταιρείας («https://www.kekrops.gr»), την ιστοσελίδα της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. («http://www.helex.gr»), καθώς και την ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς («http://www.hcmc.gr»), σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει. Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, Δάφνης 6, Παλαιό Ψυχικό, Τ.Κ. 154 52.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, (τηλ. 210 6712071) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

To Διοικητικό Συμβούλιο
Π.Ψυχικό, 4 Αυγούστου 2014