Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ-ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), κατά τη συνεδρίασή του στις 13 Οκτωβρίου 2017 αποφάσισε τα εξής:

Σε συνέχεια της σχετικής εξουσιοδότησης της από 24 Μαΐου 2017 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, να ορίσει την Τιμή Διάθεσης των νέων μετοχών, αναφορικά με την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι 5.000.000,00 Ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση και διάθεση 13.202.756 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία (εφεξής «Νέες Μετοχές»), με δικαίωμα προτίμησης των υφισταμένων μετόχων της Εταιρείας, με αναλογία δύο (2) νέες μετοχές προς μία (1) παλαιά, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την οποία δύναται η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών να είναι κατώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος, αποφάσισε και ανακοινώνει ότι:

(α) Η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών είναι τριάντα επτά λεπτά του ευρώ (0,37€) ανά Νέα Μετοχή.

(β) Μετά την ως άνω Αύξηση και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε 5.941.240,20 Ευρώ, διαιρούμενο σε 19.804.134 μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,30 Ευρώ. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των Νέων Μετοχών, σε περίπτωση που η ως άνω Αύξηση καλυφθεί πλήρως, ήτοι ποσό 924.192,92 Ευρώ, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Υπέρ το Άρτιον».

(γ) Με βάση την ως άνω αποφασισθείσα Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών, τα συνολικά προς άντληση Κεφάλαια, σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, θα ανέλθουν στο ποσό των  4.885.019,72 Ευρώ.

(δ) Η ημερομηνία αποκοπής του Δικαιώματος Προτίμησης, η περίοδος άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης καθώς και η περίοδος διαπραγμάτευσης του Δικαιώματος Προτίμησης στο Χ.Α., θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και θα γνωστοποιηθούν στους κ.κ. Μετόχους, με νεώτερη ανακοίνωση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Π. Ψυχικό, 13 Οκτωβρίου 2017