Η Εταιρεία με την επωνυμία “Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.”, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2016, στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών :

  • Δημοσίευση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2015 και ανάρτηση στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (kekrops.gr) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr): 29 Μαρτίου 2016 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
  • Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016.

H   Εταιρεία δε θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2015.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.