ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.
ΑΡ.Μ. Α.Ε. 13063 / 06 / Β / 86 / 134.

Η Εταιρεία με την επωνυμία “Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.” ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011, στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δάφνης 6, στο Παλαιό Ψυχικό η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων παραστάθηκαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου τρεις Μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 2.211.728 μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 67% επί συνόλου 3.300.689 μετοχών.
Η απόφαση επί του θέματος της Ημερήσιας Διάταξης ελήφθηκε με παμψηφία και ομοφωνία του συνόλου των παρισταμένων Μετόχων.

Ειδικότερα:

Επί του θέματος της Ημερήσιας Διάταξης: «Συμπλήρωση των αποφάσεων που ελήφθησαν κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 3 Μαρτίου 2011 ως προς (i) το ποσό/σκοπό του εκδοθησόμενου κοινού ομολογιακού δανείου, το οποίο θα οριστεί να είναι ίσο με 4.500.000 ευρώ και να χρησιμοποιηθεί στο σύνολό του για αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού της Εταιρείας και (ii) τις εξασφαλίσεις που θα χορηγηθούν στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων του εκδοθησομένου κοινού ομολογιακού δανείου ποσού ευρώ 4.500.000 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων».

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη συμπλήρωση και τροποποίηση της από 03 Μαρτίου 2011 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, με την οποία είχε αποφασισθεί η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού μέχρι τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (4.800.000) ευρώ εμπραγμάτως εξασφαλισμένου και ως σκοπός αυτού, η αναχρηματοδότηση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας μέχρι το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) ευρώ και η κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης κατά το υπόλοιπο μέρος του, χωρίς να έχουν αποφασισθεί οι εξασφαλίσεις που θα χορηγηθούν.

Συγκεκριμένα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφάσισε ότι το κεφάλαιο του εκδοθησόμενου κοινού ομολογιακού δανείου θα ανέλθει στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (4.500.000) ευρώ και θα χρησιμοποιηθεί στο σύνολό του για αναχρηματοδότηση του υφισταμένου δανεισμού της Εταιρείας και ότι οι απαιτήσεις των Ομολογιούχων Δανειστών θα εξασφαλισθούν από προσημείωση υποθήκης Α΄ τάξης και σειράς σε ακίνητα της Εταιρείας.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση, με την ίδια ως άνω πλειοψηφία, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να διαπραγματευθεί και να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του τους λοιπούς όρους του ως άνω δανείου, να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της εκδόσεώς του και να ορίσει τους εκπροσώπους της Εταιρείας, που θα υπογράψουν τη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και του πιστωτικού ιδρύματος που θα καλύψει το δάνειο ως ομολογιούχος δανειστής, καθώς και τις ομολογίες και κάθε άλλο σχετικό με το δάνειο και τις εξασφαλίσεις αυτού έγγραφο.