Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.», σε εφαρμογή του Ν. 3557/2007, της απόφασης 1/434/03.07.2007 και της με αριθμό 33/2007 εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 27 Ιουνίου 2013 έλαβε γνωστοποίηση από τον Μέτοχο κ. Σταύρο Ψυχάρη ότι επήλθε μεταβολή ποσοστού, λόγω απόκτησης μετοχών που ενσωματώνουν ισάριθμα δικαιώματα ψήφου ως εξής:

Ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία το ποσοστό συμμετοχής ανέρχεται του ορίου του 20%: : 25 Ιουνίου 2013 . Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή: ήτοι ποσοστό 0% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή : 712.280 ήτοι άμεσο ποσοστό 21,58% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.