Σας ενημερώνουμε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας “Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.” πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 03 Μαρτίου 2010, στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δάφνης 6, στο Παλαιό Ψυχικό.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνήλθε με νόμιμη απαρτία, αφού παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύθηκαν σε αυτήν, τρεις Μέτοχοι με 2.211.728 μετοχές επί συνόλου 3.300.689, εκπροσωπώντας ποσοστό 67% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ελήφθησαν με παμψηφία και ομοφωνία του συνόλου των παρισταμένων Μετόχων.

Ειδικότερα:

Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης : «Εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως τροποποιημένος ισχύει», η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ομόφωνα και παμψηφεί εξέλεξε το νέο, επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η θητεία του οποίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού της Εταιρείας είναι τετραετής και κατ΄ εξαίρεση παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, μετά τη λήξη της θητείας του.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τους κ.κ. Δημήτριο Κλώνη, Δημήτριο Αντωνάκο, Πέτρο Σουρέτη, Αγγελή Παππά, Ιωάννα Τασιά, Περικλή Τσούτσουρα και Σωτήριο Φίλο, εκ των οποίων οι κ.κ. Περικλής Τσούτσουρας και Σωτήριος Φίλος, ορίσθηκαν ως Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη, κατά την έννοια του Νόμου 3016/2002, όπως τροποποιημένος ισχύει.

Επί του δεύτερου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης «Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008», η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ομόφωνα και παμψηφεί όρισε ως Επιτροπή Ελέγχου τους κ.κ. Αγγελή Παππά, Περικλή Τσούτσουρα και Σωτήριο Φίλο, εκ των οποίων ο κ. Σωτήριος Φίλος έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.