Ανακοίνωση σύμφωνα με τα άρθρα 9 παρ. 5 και 21 του Ν.3556/2007

H Εταιρεία με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.», σύμφωνα με τα άρθρα 9 παρ. 5 και 21 του Ν. 3556/30.04.2007 και σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

(α) μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, η οποία αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 21.03.2014 και εξειδικεύτηκε με την από 21.07.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας , κατά € 3.960.826,80 και

(β) την από 29.08.2014 έναρξη διαπραγμάτευσης των 9.902.067 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,
το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε € 4.620.964,60 , τα δε συνολικά δικαιώματα ψήφου ανέρχονται σε 13.202.756 και προκύπτουν από ισάριθμες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,35 η καθεμία.