Εισαγωγή μετοχών λόγω Reverse Split μετοχών της Εταιρείας

Π. Ψυχικό, 27 Ιουνίου 2017

Η εταιρεία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» (εφεξής η “Εταιρεία”) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 24.05.2017, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων (α) την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από 0,35 Ευρώ σε 0,70 Ευρώ με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, της Εταιρείας από 13.202.756 σε 6.601.378 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές (reverse split), με αναλογία δύο (2) υφιστάμενες μετοχές προς μία (1) νέα,

(β) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 2.640.551,20 δια μειώσεως της ως άνω διαμορφωθείσας ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονοµαστικής, µετά ψήφου μετοχής, από € 0,70 σε € 0,30 ανά μετοχή, χωρίς επιστροφή μετρητών, ούτε μεταβολή του ως άνω διαμορφωθέντος συνολικού αριθμού μετοχών της Εταιρείας, με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε €1.980.413,40, διαιρούμενο σε 6.601.378 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία.
Την 09.06.2017 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η υπ’ αριθμ. 64582 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών στη συνεδρίασή της 27.06.2017, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των ανωτέρω 6.601.378 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 η καθεμία, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 13.202.756 κοινών ονομαστικών μετοχών και ενημερώθηκε για την επακόλουθη μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από €0,70 σε €0,30 ανά μετοχή με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €2.640.551,20 με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών.

Με απόφαση της Εταιρείας, η 29η Ιουνίου 2017 ορίζεται ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 13.202.756 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α.
Από την επομένη εργάσιμη, 30η Ιουνίου 2017, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω.

Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος ‘Άυλων Τίτλων (εφεξής το “Σ.Α.Τ.”) ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 03η Ιουλίου 2017 (Record Date).

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 6.601.378 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, €0,30 ανά μετοχή, ορίζεται η 05η Ιουλίου 2017.

Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο των μετοχών της Εταιρείας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 6.601.378 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές.

Η τιμή εκκίνησής τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σ.Α.Τ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, τηλ.: 210 67.12.071.