Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ-ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»),
κατά τη συνεδρίαση του στις 21.07.2014 αποφάσισε τα εξής:
Σε συνέχεια της σχετικής εξουσιοδότησης της από 21 Μαρτίου 2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, να ορίσει την Τιμή Διάθεσης των νέων μετοχών, αναφορικά με την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι 3.465.723,45 Ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση και διάθεση 9.902.067 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,35 Ευρώ η κάθε μία (εφεξής «Νέες Μετοχές»), με δικαίωμα προτίμησης των υφισταμένων μετόχων της Εταιρείας, με αναλογία τρεις (3) νέες μετοχές προς μία (1) παλαιά, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την οποία δύναται η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος, αποφάσισε και ανακοινώνει ότι:
(α) Η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών είναι σαράντα λεπτά του ευρώ (0,40€) ανά Νέα Μετοχή.
(β) Μετά την ως άνω Αύξηση και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε 4.620.964,60 Ευρώ, διαιρούμενο σε 13.202.756 μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,35 Ευρώ. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των Νέων Μετοχών σε περίπτωση που η ως άνω Αύξηση καλυφθεί πλήρως, ήτοι ποσό 495.103,35 Ευρώ, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Υπέρ το Άρτιον».
(γ) Με βάση την ως άνω αποφασισθείσα Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών, τα συνολικά προς άντληση Κεφάλαια, σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, θα ανέλθουν στο ποσό των € 3.960.826,80 Ευρώ.
(δ) Η ημερομηνία αποκοπής του Δικαιώματος Προτίμησης, η περίοδος άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης καθώς και η περίοδος διαπραγμάτευσης του Δικαιώματος Προτίμησης στο Χ.Α., θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και θα γνωστοποιηθούν στους κ.κ. Μετόχους, με νεώτερη ανακοίνωση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Π. Ψυχικό, 21 Ιουλίου 2014