Πλήρης κάλυψη της Α.Μ.Κ. με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων

Η εταιρεία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» (εφεξής η Εταιρεία) γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους ότι η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 24.05.2017 και από το Δ.Σ. της Εταιρείας στην από 13.10.2017 συνεδρίασή του και πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα από τις 09.11.2017 έως και τις 23.11.2017, ολοκληρώθηκε με επιτυχία με την άντληση κεφαλαίων ποσού € 4.885.019,72, μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής παλαιών μετόχων.

Ειδικότερα, η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου καλύφθηκε κατά 1,46 φορές περίπου, αφού η ζήτηση από τους επενδυτές ανήλθε σε 19.330.561 μετοχές. Οι εγγραφές από ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης μετόχους καλύφθηκε κατά ποσοστό 95,98% με την καταβολή συνολικού ποσού € 4.688.644,44 που αντιστοιχεί σε 12.672.012 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ 530.744 έμειναν αδιάθετες.

Με την από 23.11.2017 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, οι ως άνω 530.744 αδιάθετες μετοχές διατέθηκαν στους ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής επενδυτές, αναλογικά με βάση τον αριθμό των αδιάθετων νέων μετοχών που έχουν ζητήσει (δικαίωμα προεγγραφής) σε σχέση με το σύνολο των προεγγραφών και μέχρι την πλήρη εξάντληση των αδιάθετων νέων μετοχών, με αποτέλεσμα το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου να ανέλθει σε 100,00% και το ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε € 4.885.019,72.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά € 3.960.826,80, με την έκδοση 13.202.756 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία και ποσό € 924.192,92 πιστώθηκε στο λογαριασμό «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 5.941.240,20 και διαιρείται σε 19.804.134 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία.

Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιών στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.

Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

Παλαιό Ψυχικό, ­­27.11.2017