Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» (στο εξής η Εταιρεία) ανακοινώνει ότι την 21η Μαρτίου 2014 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αυτής συνήλθε με νόμιμη απαρτία αφού παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύτηκαν σε αυτήν πέντε Μέτοχοι, εκπροσωπούντες συνολικά 2.220.458 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές επί συνόλου 3.300.689, ήτοι ποσοστό 67,27 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ελήφθησαν με παμψηφία και ομοφωνία του συνόλου των παρισταμένων μετόχων.

Ειδικότερα:
Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: «Λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α Κ.Ν. 2190/1920».

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και την άντληση κεφαλαίων έως του ποσού των ευρώ 4.000.000 με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων και την έκδοση έως 9.902.067 νέων κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου άϋλων μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,35 η κάθε μία σε αναλογία τρείς (3) νέες μετοχές για κάθε μία (1) υφιστάμενη μετοχή και τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, η οποία θα ορισθεί κατόπιν σχετικής εξουσιοδοτήσεως, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εντός χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης αποφάσισε να δύναται να είναι η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Η δε διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης κάθε μετοχής να πιστωθεί στο λογαριασμό «Αποθεματικά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Επιπρόσθετα, γνωστοποιήθηκαν στη Γενική Συνέλευση και κατετέθησαν στο προεδρείο της, οι έγγραφες δηλώσεις των βασικών μετόχων, κατ’ άρθρο 4.1.4.1.2. του Κανονισμού του Χ.Α.: 1) της Εταιρείας INTRAPAR- Εταιρεία Επενδύσεων, Συναλλαγών & Συμμετοχών Α.Ε. περί πρόθεσης διατήρησης του ποσοστού συμμετοχής της στην Εταιρεία: i) έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών, ii) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών και 2) της Εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α. Ε. Συμμετοχών Ακινήτων Κατασκευών, περί πρόθεσης διατήρησης του ποσοστού συμμετοχής της στην Εταιρεία: i) έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών, ii) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

Επί του δεύτερου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: «Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των επί μέρους όρων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ως και κάθε συναφούς με τα ανωτέρω θέματος».

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να εξειδικεύσει περαιτέρω τους όρους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου συμπεριλαμβανομένης και της Τιμής Διάθεσης, καθώς και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την υλοποίηση αυτής και την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ως και κάθε συναφούς με τα ανωτέρω θέματος.

Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: «Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου».

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε την σύμφωνα με τα ανωτέρω τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου.

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: «Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις» δεν έγινε καμία ανακοίνωση.