Ενημερώνουμε τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας μας ότι σε εφαρμογή της με αριθμό 13/375/17.03.2006 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καταθέσαμε σήμερα, 20 Ιουλίου 2006 αίτημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειμένου η Εταιρεία μας να προβεί την 12η Σεπτεμβρίου 2006 στην εκποίηση 189 μετοχών που αποτελούν αδιάθετα κλασματικά υπόλοιπα, τα οποία προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας την 05.04.1999 (δια κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών από έκδοση μετοχών κατά το παρελθόν σε τιμή υπέρ το άρτιο ύψους 27.928.890 δρχ. και με καταβολή μετρητών 507.798.000 δρχ. ). Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας πρότεινε την ΟΜΕGΑ ΒΑΝΚ ως το μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών που θα διενεργήσει την εκποίηση. Το καθαρό προϊόν της εκποίησης μετά την αφαίρεση των πάσης φύσεως εξόδων και φόρων, θα αποδοθεί στους δικαιούχους μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.