Η εταιρεία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» (εφεξής η Εταιρεία) γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους ότι η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 21.03.2014 και από το Δ.Σ. της Εταιρείας στην από 21.07.2014 συνεδρίασή του για την τιμή διάθεσης, πραγματοποιήθηκε από τις 11.08.2014 έως και τις 25.08.2014, καλύφθηκε από τους ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης μετόχους κατά ποσοστό 86,84% με την καταβολή συνολικού ποσού 3.439.684,80 Ευρώ, που αντιστοιχεί σε 8.599.212 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ 1.302.855 έμειναν αδιάθετες.

Με την από 25.08.2014 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, στα πλαίσια σχετικής εξουσιοδότησης από την 21.03.2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων οι ως άνω 1.302.855 αδιάθετες μετοχές, διατέθηκαν με βάση τις προεγγραφές μετοχών σε παλαιούς μετόχους της Εταιρείας, με αποτέλεσμα το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου να ανέλθει σε 100,00% και το συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους σε 3.960.826,80 Ευρώ καλύφθηκε πλήρως.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 3.465.723,45 Ευρώ, με την έκδοση 9.902.067 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,35 Ευρώ εκάστη. Το Δ.Σ. στην συνεδρίασή του στις 26.08.2014 πιστοποίησε την πλήρη κάλυψη της αύξησης και την καταβολή του νέου κεφαλαίου.

Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιών στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.

Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.