Ξενοδοχειακές - Τουριστικές - Οικοδομικές και Λατομικές Επιχειρήσεις

Γενικές συνελεύσεις

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 23.06.2021
Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 23.06.2021
Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 23.06.2021
Επιτροπή Ελέγχου Πεπραγμένα 2020
Έντυπο Διορισμού & Ανάκλησης Αντιπροσώπου
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
Εισηγήσεις Δ.Σ.
Σχέδια Αποφάσεων Γ.Σ.
Έντυπα που υποβάλλονται στη Γ.Σ.
Πολιτική καταλληλότητας
Πολιτική αποδοχών
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 15.02.2021
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 15.02.2021
Πρόκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 15.02.2021
Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
Σχέδια Αποφάσεων Γ.Σ.
Βιογραφικά Υποψήφιων Μελών Δ.Σ.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 07.07.2020
Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 07.07.2020
Πρόκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 07.07.2020
Έντυπο Διορισμού & Ανάκλησης Αντιπροσώπου
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
Εισηγήσεις Δ.Σ.
Σχέδια Αποφάσεων Γ.Σ.
Έντυπα που υποβάλλονται στη Γ.Σ.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 23.07.2019
 Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 23.07.2019
Πρόκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 23.07.2019
Έντυπο Διορισμού & Ανάκλησης Αντιπροσώπου
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
Εισηγήσεις Δ.Σ.
Σχέδιο Τροποποίησης Καταστατικού της Εταιρείας
Σχέδια Αποφάσεων Γ.Σ.
Έντυπα που υποβάλλονται στη Γ.Σ.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 27.06.2018
Αποφάσεις  Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 27.06.2018
Πρόκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 27.06.2018
Έντυπο Διορισμού & Ανάκλησης Αντιπροσώπου
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
Εισηγήσεις Δ.Σ.
Σχέδια Αποφάσεων Γ.Σ.
Έντυπα που υποβάλλονται στη Γ.Σ.
Βιογραφικά Μελών Δ.Σ.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 24.05.2017
Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Πρόκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Έκθεση Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.1 του κανονισμού του ΧΑ
Εισηγήσεις Δ.Σ.
Σχέδια Αποφάσεων Γ.Σ.
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
Έντυπο Διορισμού Ανάκλησης Αντιπροσώπου
Έντυπα που υποβάλλονται στη Γ.Σ.
Τροποποίηση Άρθ. 4 Καταστατικού
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 15/06/2016
Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 15.06.2016
Πρόκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 15.06.2016
Πληροφορίες Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 15.06.2016
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 11/12/2015
Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 11.12.2015
Πρόκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 11.12.2015
Πληροφορίες Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 11.12.2015
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 16/06/2015
Αποφάσεις  Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 16.06.2015
Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 16.06.2015
Πληροφορίες για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 16.06.2015
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 18/06/2014
Αποφάσεις  Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 18.06.2014
Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 18.06.2014
Πληροφορίες για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 18.06.2014
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 21/03/2014
Αποφάσεις  έκτακτης γενικής συνέλευσης 21.03.2014
Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης 21.03.2014
Έκθεση Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.1 του κανονισμού του ΧΑ
Έγγραφο Αντιπροσώπευσης
Συνολικός αριθμός μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου
Σχέδιο Τροποποίησης Καταστατικού
Εισηγήσεις Διοικητικού Συμβουλίου
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 17/06/2013
Αποφάσεις  Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 17/06/2013
Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 17/06/2013
Πληροφορίες για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 17/06/2013
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 09/11/2012
Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 09/11/2012
Πρόσκληση  για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση 09/11/2012
Πληροφορίες για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση 09/11/2012
Έτήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 15/06/2012
Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 15/06/2012
Πληροφορίες για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 15/06/2012
Πρόσκληση  Ετήσιας Τακτικής Γενικής  Συνέλευσης της 15/6/2012
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 17.06.2011
Αποφάσεις  Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 17/06/2011
Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 17/06/2011
Πληροφορίες για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 17/6/2011 (συμπεριλαμβανομένου των πληροφοριών του άρθρου 27 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 03/03/2011 
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 03/03/2011
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 03/03/2011
Πληροφορίες για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 03/03/2011 (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών του άρθρου 27 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920)
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 31/10/2011 
Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31/10/2011
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31/10/2011
Πληροφορίες για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31/10/2011 (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών του άρθρου 27 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920)