Ξενοδοχειακές - Τουριστικές - Οικοδομικές και Λατομικές Επιχειρήσεις

Γενικές συνελεύσεις

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 23.07.2019
 Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 23.07.2019
Πρόκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 23.07.2019
Έντυπο Διορισμού & Ανάκλησης Αντιπροσώπου
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
Εισηγήσεις Δ.Σ.
Σχέδιο Τροποποίησης Καταστατικού της Εταιρείας


Σχέδια Αποφάσεων Γ.Σ.

Έντυπα που υποβάλλονται στη Γ.Σ.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 27.06.2018
Αποφάσεις  Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 27.06.2018
Πρόκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 27.06.2018
Έντυπο Διορισμού & Ανάκλησης Αντιπροσώπου
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
Εισηγήσεις Δ.Σ.
Σχέδια Αποφάσεων Γ.Σ.
Έντυπα που υποβάλλονται στη Γ.Σ.
Βιογραφικά Μελών Δ.Σ.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 24.05.2017
Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Πρόκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Έκθεση Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.1 του κανονισμού του ΧΑ
Εισηγήσεις Δ.Σ.
Σχέδια Αποφάσεων Γ.Σ.