Ξενοδοχειακές - Τουριστικές - Οικοδομικές και Λατομικές Επιχειρήσεις

Εταιρική Διακυβέρνηση

Η ΚΕΚΡΟΨ ακολουθεί τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς αναγνωρισμένες πρακτικές. Οι εταιρικές πολιτικές που εφαρμόζει η Εταιρεία, έχουν ως στόχο να προασπίσουν τα δικαιώματα των μετόχων και τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων μερών, με διαφάνεια, αποτελεσματικούς ελέγχους και σωστή πληροφόρηση.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και τυχόν αποκλίσεις από τον Κώδικα αιτιολογούνται επαρκώς στις ετήσιες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις.

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου λειτουργεί ως ανεξάρτητος φορέας και εποπτεύεται λειτουργικά από την Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας, ενώ οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται από διεθνή ελεγκτική εταιρεία που είναι καταχωρημένη στο δημόσιο μητρώο (Μητρώο Ελεγκτών) της ΕΛΤΕ.

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Καταστατικό Εταιρείας

 

Επιτροπή Ελέγχου

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου

Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου 2019

Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου 2020

 

Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Πολιτική Αποδοχών

Πολιτική Καταλληλότητας