Ξενοδοχειακές - Τουριστικές - Οικοδομικές και Λατομικές Επιχειρήσεις

Έργα σε εξέλιξη

Ανακαίνιση Παλαιάς Αγοράς Παλαιού Ψυχικού

Ανακαίνιση του παραδοσιακού κτιρίου της Παλαιάς Αγοράς Ψυχικού. Η Εταιρεία έχει την επικαρπία του ως άνω ακινήτου.
Συνολική επιφάνεια καταστημάτων : 973 τ.μ.

 

Ανάπτυξη περιοχής λιμένος Λαυρίου

Η Εταιρεία συμμετέχει στο Μετοχικό Κεφάλαιο τριών Εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο της ανάπτυξης ακινήτων και στις οποίες ανήκουν τρία ακίνητα, συνολικού εμβαδού 150 στρεμμάτων περίπου, στην περιοχή του Λαυρίου.

Συγκεκριμένα η Εταιρεία κατέχει:

Το 9,22% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με την επωνυμία “EUROTERRA Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ” ήτοι: 45.427 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία, συνολικής αξίας κτήσεως 3.622 χιλιάδων ευρώ.

Το 9,30% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με την επωνυμία “REBIKAT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ” ήτοι: 122.720 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93ευρώ η κάθε μία, συνολικής αξίας κτήσεως 360 χιλιάδων ευρώ.

Το 9,70% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με την επωνυμία “ΑBIES Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ” ήτοι: 89.515 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μια, συνολικής αξίας κτήσεως 263 χιλιάδων ευρώ.