Ξενοδοχειακές - Τουριστικές - Οικοδομικές και Λατομικές Επιχειρήσεις

Χρηματιστηριακά στοιχεία μετοχής

Οι μετοχές της Εταιρίας εισήχθησαν για διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών το 1967. Σήμερα διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Κλάδος Ακίνητης Περιουσίας – Συμμετοχές και Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας).

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2214/94 και βάσει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 10.11.94 που επικυρώθηκε με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29.12.94, η Εταιρία ονομαστικοποίησε το σύνολο των μετοχών της.

Μονάδα διαπραγμάτευσης αποτελεί ο τίτλος μιας (1) μετοχής.

Η χρηματιστηριακή αξία της μετοχής την 31.12.2016 ήταν 0,369 Ευρώ.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ
(01.01.2016- 31.12.2016)
κ1
ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ- ΟΓΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
(01.01.2016- 31.12.2016)
κ2

Σημείωση: Η μέση χρηματιστηριακή αξία της μετοχής το έτος 2016 ήταν 0,28 Ευρώ.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 24.05.2017, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων (α) την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από 0,35 Ευρώ σε 0,70 Ευρώ με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, της Εταιρείας από 13.202.756 σε 6.601.378 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές (reverse split), με αναλογία δύο (2) υφιστάμενες μετοχές προς μία (1) νέα,

(β) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 2.640.551,20 δια μειώσεως της ως άνω διαμορφωθείσας ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονοµαστικής, µετά ψήφου μετοχής, από € 0,70 σε € 0,30 ανά μετοχή, χωρίς επιστροφή μετρητών, ούτε μεταβολή του ως άνω διαμορφωθέντος συνολικού αριθμού μετοχών της Εταιρείας, με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών.

Στην ίδια Τακτική Γενική  Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου  κατά € 3.960.826,80, με καταβολή μετρητών και άσκηση δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων  με την έκδοση 13.202.756 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία, σε αναλογία δύο (2) νέες μετοχές για κάθε μια (1) παλαιά μετοχή, και τιμή διάθεσης 0,37€  ανά μετοχή. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 5.941.240,20 και διαιρείται σε 19.804.134 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία.

Ο αριθμός των μετόχων την 04.12.2017 ανήρχετο σε 1.542

Ανάλυση Μετοχικής βάσεως την 04-12-2017
Κλιμάκια (μετοχές)
Μέτοχοι Αριθμός
Μέτοχοι %
Μετοχές Αριθμός
Μετοχές %
1-1.000 1.128 73,15 205.603 1,04
1.001-10.000 327 21,20 1.244.452 6,28
10.001-40.000 67 4,35 1.395.945 7,05
40.001 και πάνω 20 1,30 16.958.134 85,63
Σύνολο 1.542 100 19.804.134 100