Ξενοδοχειακές - Τουριστικές - Οικοδομικές και Λατομικές Επιχειρήσεις

Οικονομικές Καταστάσεις

 ΕΤΗΣΙΕΣ 2021
 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2021(pdf)
 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2021 (xhtml)
 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2021 (zip)
 ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2021
 Βασικά Στοιχεία Αποτελεσμάτων εννεάμηνου 2021
 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2021
 Οικονομική Έκθεση 1ου Εξαμήνου 2021
 ΕΤΗΣΙΕΣ 2020
 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2020
 ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2020
 Βασικά Στοιχεία Αποτελεσμάτων εννεάμηνου 2020 – 14/12/2020
 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2020
 Οικονομική Έκθεση 1ου Εξαμήνου 2020
ΕΤΗΣΙΕΣ 2019
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2019
 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2019
 Οικονομική Έκθεση 1ου Εξαμήνου 2019
ΕΤΗΣΙΕΣ 2018
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2018
 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2018
 Οικονομική Έκθεση 1ου Εξαμήνου 2018
ΕΤΗΣΙΕΣ 2017
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2017
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2017
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2017
Οικονομική Έκθεση 1ου Εξαμήνου 2017
Συνοπτικά στοιχεία και Πληροφορίες 1ου Εξαμήνου 2017
ΕΤΗΣΙΕΣ 2016
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2016
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2016
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2016
Οικονομική Έκθεση 1ου Εξαμήνου 2016
Συνοπτικά στοιχεία και Πληροφορίες 1ου Εξαμήνου 2016
ΕΤΗΣΙΕΣ 2015
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2015
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2015
1ο ΕΝΝΕΑΜΗΝO 2015
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννεαμήνου 2015
Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες Εννεαμήνου 2015
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2015
Οικονομική Έκθεση 1ου Εξαμήνου 2015
Συνοπτικά στοιχεία και Πληροφορίες 1ου Εξαμήνου 2015
1ο TΡΙΜΗΝO 2015
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Τριμήνου 2015
Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες Τριμήνου 2015
ΕΤΗΣΙΕΣ 2014
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2014
1ο ΕΝΝΕΑΜΗΝO 2014
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννεαμήνου 2014
Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες Εννεαμήνου 2014
1ο ΕΞΑΜΗΝO 2014
Οικονομική Έκθεση 1ου Εξαμήνου 2014
Συνοπτικά στοιχεία και Πληροφορίες 1ου Εξαμήνου 2014
1ο TΡΙΜΗΝO 2014
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Τριμήνου 2014
Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες Τριμήνου 2014
ΕΤΗΣΙΕΣ 2013
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2013
1ο ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2013
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννεαμήνου 2013
Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες Εννεαμήνου 2013
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2013
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εξαμήνου 2013
Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες Εξαμήνου 2013
1ο TΡΙΜΗΝO 2013
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τριμήνου 2013
Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες Τριμήνου 2013
ΕΤΗΣΙΕΣ 2012
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2012
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2012
1ο ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2012
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννεαμήνου 2012
Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες Εννεαμήνου 2012
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2012
Οικονομική Έκθεση 1ου Εξαμήνου 2012
Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες 1 ου Εξαμήνου 2012
1ο TΡΙΜΗΝO 2012
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1ου τριμήνου 2012
Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες 1ου τριμήνου 2012
ΕΤΗΣΙΕΣ 2011
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2011
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2011
ENNEAMHNO 2011
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννεαμήνου 2011
Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες Εννεαμήνου 2011
2ο TΡΙΜΗΝO 2011
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2011
Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες 2ου τριμήνου 2011
1ο TΡΙΜΗΝO 2011
Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις 1ου τριμήνου 2011
Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες 1ου τριμήνου 2011
ΕΤΗΣΙΕΣ 2010
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2010
ENNEAMHNO 2010
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννεαμήνου 2010
Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες Εννεαμήνου 2010
2010 (κατά ΔΛΠ)
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2010
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2010
Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες 1ου εξαμήνου 2010
1ο TΡΙΜΗΝO 2010
Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις 1ου τριμήνου 2010
Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες 1 ου τριμήνου 2010
2009 (κατά ΔΛΠ)
ΕΤΗΣΙΕΣ 2009
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ2009
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2009
ENNEAMHNO 2009
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννεαμήνου 2009
Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες Εννεαμήνου 2009
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2009
Οικονομική Έκθεση 1ου Εξαμήνου 2009
Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες 1 ου Εξαμήνου 2009
1ο TΡΙΜΗΝO 2009
Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις 1ου τριμήνου 2009
Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες 1 ου τριμήνου 2009
2008 (κατά ΔΛΠ)
ΕΤΗΣΙΕΣ 2008
Στοιχεία και πληροφορίες 2008
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2008
ENNEAMHNO 2008
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννεαμήνου 2008
Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες Εννεαμήνου 2008
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2008
Οικονομική Έκθεση 1ου Εξαμήνου 2008
Στοιχεία και πληροφορίες 1ου Εξαμήνου 2008
1ο TΡΙΜΗΝO 2008
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1ου Τριμήνου 2008
Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες 1ου Τριμήνου 2008
2007 (κατά ΔΛΠ)
ΕΤΗΣΙΕΣ 2007
Ετήσια Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 2007
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2007
ENNEAMHNO 2007
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννεαμήνου 2007
Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες Εννεαμήνου 2007
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2007
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1ου Εξαμήνου 2007
Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες 1ου Εξαμήνου 2007
1ο TΡΙΜΗΝO 2007
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1ου Τριμήνου 2007
Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες 1ου Τριμήνου 2007
2006 (κατά ΔΛΠ)
ΕΤΗΣΙΕΣ 2006
Ετήσειες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2006
Ετήσια Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσης 2006
ENNEAMHNO 2006
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννεαμήνου 2006
Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες Εννεαμήνου 2006 – Δημοσιευμένα
Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες Εννεαμήνου 2006 – Διορθωμένα μη Δημοσιευμένα
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2006
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1ου Εξαμήνου 2006
Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες 1ου Εξαμήνου 2006
1ο TΡΙΜΗΝΟ 2006
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1ου Τριμήνου 2006
Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες 1ου Τριμήνου 2006
2005 (κατά ΔΛΠ)
ΕΤΗΣΙΕΣ 2005
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2005
Ετήσια Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 2005
ENNEAMHNO 2005
Στοιχεία και Πληροφορίες Οικονομικών Καταστάσεων Εννεαμήνου 2005 – Δημοσιευμένα
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννεαμήνου 2005
Αναμορφωμένα Στοιχεία και Πληροφορίες Οικονομικών Καταστάσεων Εννεαμήνου 2005 – Μη Δημοσιευμένα
Αναμορφωμένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων Εννεαμήνου 2005
Αναμορφωμένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων Εννεαμήνου 2005
1o ΕΞΑΜΗΝΟ 2005
Στοιχεία και Πληροφορίες Οικονομικών Καταστάσεων 1ου Εξαμήνου 2005 – Δημοσιευμένα
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1ου Εξαμήνου 2005
Αναμορφωμένα Στοιχεία και Πληροφορίες Οικονομικών Καταστάσεων 1ου Εξαμήνου 2005 – Μη Δημοσιευμένα
Αναμορφωμένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 1ου Εξαμήνου 2005
Αναμορφωμένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 1ου Εξαμήνου 2005
Αναμορφωμένη Σημ. 19 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 1ου Εξαμήνου 2005
Έκθεση Επισκόπησης ΟΕΛ 14.12.2005
1o ΤΡΙΜΗΝΟ 2005
Στοιχεία και Πληροφορίες Οικονομικών Καταστάσεων 1ου Τριμήνου 2005 – Δημοσιευμένα
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1ου Τριμήνου 2005
Αναμορφωμένα Στοιχεία και Πληροφορίες Οικονομικών Καταστάσεων 1ου Τριμήνου 2005 – Μη Δημοσιευμένα
Αναμορφωμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1ου Τριμήνου 2005
2004
Συνοπτική λογιστική κατάσταση Α’ τριμήνου 2004
Συνοπτική λογιστική κατάσταση Α’ εξαμήνου 2004
Συνοπτική λογιστική κατάσταση εννεαμήνου 2004
Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2004
2003
Συνοπτική λογιστική κατάσταση Α’ τριμήνου 2003
Συνοπτική λογιστική κατάσταση Α’ εξαμήνου 2003
Συνοπτική λογιστική κατάσταση εννεαμήνου 2003
Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2003
2002
Συνοπτική λογιστική κατάσταση Α’ τριμήνου 2002
Συνοπτική λογιστική κατάσταση Α’ εξαμήνου 2002
Συνοπτική λογιστική κατάσταση εννεαμήνου 2002
Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2002
2001
Συνοπτική λογιστική κατάσταση Α’ τριμήνου 2001
Συνοπτική λογιστική κατάσταση Α’ εξαμήνου 2001
Συνοπτική λογιστική κατάσταση εννεαμήνου 2001
Ετήσια οικονομική κατάσταση 2001
Πίνακας διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων εως 31/03/2001, από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας
Κατάσταση ταμειακών ροών της χρήσεως από 01/01/2001 μέχρι 31/12/2001