Ξενοδοχειακές - Τουριστικές - Οικοδομικές και Λατομικές Επιχειρήσεις

Μετοχική σύνθεση

Οι βασικοί Μέτοχοι της ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. οι οποίοι διέθεταν μετοχές άνω του 5% του συνόλου των μετοχών, κατά την 05.07.2017, εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Ονοματεπώνυμο Μετόχου
Αριθμός Μετοχών
Ποσοστό Συμμετοχής (%)
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1.897.243
28,74 %
INTRAPAR A.E 1.697.596
25,72 %
ΨΥΧΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
1.424.560
21,58 %
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 3% 1.581.979
23,96 %

Οι υπόλοιπες ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας είναι στην κατοχή του επενδυτικού κοινού (θεσμικοί επενδυτές, φυσικά πρόσωπα), ενώ σύμφωνα με τα υπάρχοντα διαθέσιμα στοιχεία, κανείς άλλος επενδυτής πλην αυτών που εμφανίζονται στον παραπάνω πίνακα δεν ελέγχει ποσοστό μεγαλύτερο του 2% των μετοχών της Εταιρίας.

Οι μεγαλύτεροι μέτοχοι την 05.07.2017

κ3