Ξενοδοχειακές - Τουριστικές - Οικοδομικές και Λατομικές Επιχειρήσεις

Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και ορισμός Προέδρου αυτής

Συγγνώμη ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος