Ξενοδοχειακές - Τουριστικές - Οικοδομικές και Λατομικές Επιχειρήσεις

Aπόσπασμα Πρακτικού του ΔΣ 15.02.2021: Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα

Συγγνώμη ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος