Ξενοδοχειακές - Τουριστικές - Οικοδομικές και Λατομικές Επιχειρήσεις

Προσωπικό

Ο μέσος όρος του Προσωπικού κατά την τελευταία πενταετία έχει ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Εξέλιξη Προσωπικού
    2012
    2013
    2014
    2015
    2016
Διοικητικό
3
3
3
2
2
Εργατοτεχνικό
Τεχνικό-Επιστημονικό
Σύνολο
3
3
3
2
2

Κατά τα τελευταία χρόνια τα στελέχη της εταιρίας, ανάλογα με την ειδικότητά τους, παρακολούθησαν τα παρακάτω σεμινάρια:

  • “Αποτίμηση και Έλεγχος κόστους Τεχνικών Έργων, προϋπολογισμός και Έλεγχος κόστους, Χρηματοδότηση και κεφάλαια Κίνησης Ανάλυσης Αποκλίσεων”
  • Ν. 3556/2007 – Προϋποθέσεις διαφάνειας πληροφόρησης σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά.
  • Ν. 4308/24.11.2014 – Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.