Ξενοδοχειακές - Τουριστικές - Οικοδομικές και Λατομικές Επιχειρήσεις

Πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου 15.02.2021-Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και ορισμός του Προέδρου αυτής

Συγγνώμη ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος