Ξενοδοχειακές - Τουριστικές - Οικοδομικές και Λατομικές Επιχειρήσεις

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

01.11.2019

Π. Ψυχικό,   01 Νοεμβρίου 2019

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ορισμού νέου Υπευθύνου Εσωτερικού Ελέγχου

Η εταιρεία “Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.”, γνωστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του N. 3016/2002, ότι με την από 24-10-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ορίσθηκε από την 25.10.2019 νέος Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας ο κ. Κολέτσας Αντώνιος σε αντικατάσταση της αποχωρήσασας την 15.10.2019, κυρίας Αικατερίνης Γεωργαντοπούλου.

Συγγνώμη ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος