Ξενοδοχειακές - Τουριστικές - Οικοδομικές και Λατομικές Επιχειρήσεις

Εξέλιξη – τρόπος κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου

Το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 5.941.240,20 € και είναι διηρημένο σε 19.804.134 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 € η κάθε μια.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣΜΕΤΡΗΤΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
Ιδρυτικό Κεφάλαιο70/7.10.2711.738,8111.738,8111.738,810,293540.000
09.05.1957419/4.9.5717.710,7717.710,8629.449,671,159225.405
30.06.1959-14.07.1959435/21.9.60-7.721,48-7.721,4821.728,191,159218.744
28.06.1961-289,8-289,821.438,391,159218.494
30.06.19691068/21.8.69-3.527,84-3.527,8417.910,550,968518.494
02.11.19701604/31.12.7017.989,7917.989,7935.821,100,968536.988
18.06.19772526/26.7.773.982,271,943.980,3439.803,370,968541.100
21.09.19773022/4.10.77039.803,370,3228123.300
16.05.19812839/28.6.81119.410,12119.410,12159.213,500,3228493.200
22.06.19893472/22.9.8995.528,1095.528,10254.741,600,3228789.120
14.11.19946751/7.12.9463.685,4038.211,2422.220,733.253,43318.427,000,3228986.400
04.11.1996-19.12.19968278/27.12.9654.132,5954.132,59372.559,590,32281.154.088
23.05.19973196/12.6.9737.255,7037.255,70409.815,290,32281.269.496
29.06.19986274/31.7.98409.815,29287.937,65121.877,64819.630,580,32282.538.992
05.04.19992613/14.5.99245.888,98163.925,9981.962,991.065.519,560,32283.300.689
26.06.20017246/13.08.0189.721,5989.721,591.155.241,150,35003.300.689
21.03.20144526/13.05.143.465.723,453.960.826,804.620.964,600,350013.202.756
24.05.2017-2.640.551,201.980.413,400,306.601.378
24.05.20173.960.826,84.885.019,725.941.240,200,3019.804.134

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε 19.804.134 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 €.