Ξενοδοχειακές - Τουριστικές - Οικοδομικές και Λατομικές Επιχειρήσεις

Εξέλιξη – τρόπος κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου

Το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 5.941.240,20 € και είναι διηρημένο σε 19.804.134 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 € η κάθε μια.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
Ιδρυτικό Κεφάλαιο 70/7.10.27 11.738,81 11.738,81 11.738,81 0,2935 40.000
09.05.1957 419/4.9.57 17.710,77 17.710,86 29.449,67 1,1592 25.405
30.06.1959-14.07.1959 435/21.9.60 -7.721,48 -7.721,48 21.728,19 1,1592 18.744
28.06.1961 -289,8 -289,8 21.438,39 1,1592 18.494
30.06.1969 1068/21.8.69 -3.527,84 -3.527,84 17.910,55 0,9685 18.494
02.11.1970 1604/31.12.70 17.989,79 17.989,79 35.821,10 0,9685 36.988
18.06.1977 2526/26.7.77 3.982,27 1,94 3.980,34 39.803,37 0,9685 41.100
21.09.1977 3022/4.10.77 0 39.803,37 0,3228 123.300
16.05.1981 2839/28.6.81 119.410,12 119.410,12 159.213,50 0,3228 493.200
22.06.1989 3472/22.9.89 95.528,10 95.528,10 254.741,60 0,3228 789.120
14.11.1994 6751/7.12.94 63.685,40 38.211,24 22.220,73 3.253,43 318.427,00 0,3228 986.400
04.11.1996-19.12.1996 8278/27.12.96 54.132,59 54.132,59 372.559,59 0,3228 1.154.088
23.05.1997 3196/12.6.97 37.255,70 37.255,70 409.815,29 0,3228 1.269.496
29.06.1998 6274/31.7.98 409.815,29 287.937,65 121.877,64 819.630,58 0,3228 2.538.992
05.04.1999 2613/14.5.99 245.888,98 163.925,99 81.962,99 1.065.519,56 0,3228 3.300.689
26.06.2001 7246/13.08.01 89.721,59 89.721,59 1.155.241,15 0,3500 3.300.689
21.03.2014 4526/13.05.14 3.465.723,45 3.960.826,80 4.620.964,60 0,3500 13.202.756
24.05.2017 -2.640.551,20 1.980.413,40 0,30 6.601.378
24.05.2017 3.960.826,8 4.885.019,72 5.941.240,20 0,30 19.804.134

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε 19.804.134 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 €.