Ξενοδοχειακές - Τουριστικές - Οικοδομικές και Λατομικές Επιχειρήσεις

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

16/11/2006

Σε συνέχεια της από 16.11.2006 γνωστοποίησης της κας Ιωάννας Τασιά, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. η Εταιρεία ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ “Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.” γνωστοποιεί ότι η ΑΣΠΙΣ ΕΣΤΙΑ Α.Ε. ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ στο Δ.Σ. της οποίας η κα Τασιά είναι μη εκτελεστικό μέλος προέβη σε πώληση 410 κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών της ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε., συνολικής αξίας 5.399,40 €.

Συγγνώμη ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος