Ξενοδοχειακές - Τουριστικές - Οικοδομικές και Λατομικές Επιχειρήσεις

Απόσπασμα Πρακτικού ΔΣ 15.02.2021-Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελεγχου

Συγγνώμη ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος