Ξενοδοχειακές - Τουριστικές - Οικοδομικές και Λατομικές Επιχειρήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

05/05/2009

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
της Χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2008

Η Εταιρεία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι προέβη στην ορθή επανάληψη της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την χρήση 2008.
Η ορθή επανάληψη αφορά μόνον την προσθήκη των προβλεπομένων από το άρθρο 10 του Ν. 3401/2005 πληροφοριών.

Συγγνώμη ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος