Ξενοδοχειακές - Τουριστικές - Οικοδομικές και Λατομικές Επιχειρήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

17/05/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η Εταιρεία με την επωνυμία  “Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.”, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο στη Συνεδρίαση της 16.05.2016 αποφάσισε την αλλαγή χρήσης μέρους των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21.03.2014,  ως εξής :

Πίνακας Αντληθέντων Κεφαλαίων
(ποσά σε ευρώ)
Κατηγορία  Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Σύνολο Αντληθέντων Κεφαλαίων  Βάσει Ενημερωτικού Δελτίου Τροποποίηση Διάθεσης Κεφαλαίων Βάσει Απόφασης ΔΣ  16.05.16
Φόροι 1.718.000 1.482.431
Τραπεζικός Δανεισμός 1.241.000 1.373.449
Υποχρεώσεις σε Τρίτους 340.000 479.209
Κόστος Ανάπτυξης Υφιστάμενων Ακινήτων 277.000 119.392
Λειτουργικό Κόστος 270.000 397.682
Έξοδα ΑΜΚ 115.000 108.837
Σύνολο 3.961.000 3.961.000

 

Η ανωτέρω τροποποίηση των αντληθέντων  κεφαλαίων θεωρήθηκε αναγκαία καθώς οριστικοποιήθηκε το ύψος του ποσού των  φόρων  που όφειλε να καταβάλει  η Εταιρεία το οποίο ήταν μικρότερο κατά 236 χιλ. ευρώ σε σχέση με αυτό που είχε προβλεφθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο της ΑΜΚ. Επίσης λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης  και ειδικότερα στο χώρο των ακινήτων κρίθηκε  σκόπιμη η μη διάθεση του υπολειπόμενου ποσού των 158 χιλ. ευρώ  για την ανάπτυξη των υφιστάμενων ακινήτων της Εταιρείας.

Κατά συνέπεια τα ανωτέρω ποσά  αποφασίστηκε όπως ανακατανεμηθούν στις λοιπές κατηγορίες:  ήτοι Τραπεζικός Δανεισμός, Υποχρεώσεις σε Τρίτους και Λειτουργικό Κόστος.

Τέλος  η Διοίκηση της Εταιρείας  αποφάσισε την παράταση της διάθεσης της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων ως και το πρώτο εξάμηνο 2016.

Η παραπάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπό την έγκριση της προσεχούς Γενικής Συνέλευσης των μετόχων .

Συγγνώμη ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος