Ξενοδοχειακές - Τουριστικές - Οικοδομικές και Λατομικές Επιχειρήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

17.06.2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό,  σε συνέχεια της από 16.05.2016 απόφασης του ΔΣ, ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15.06.2016 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τη παράταση της διάθεσης χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, από  την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,  που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21.03.2014, έως και το πρώτο εξάμηνο τρέχοντος έτους (2016), καθώς και τη μερική τροποποίηση διάθεσης αυτών (των αντληθέντων κεφαλαίων), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Ποσά σε Ευρώ)
Κατηγορία  Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Σύνολο Αντληθέντων Κεφαλαίων  Βάσει Ενημερωτικού Δελτίου Τροποποίηση Διάθεσης Κεφαλαίων
Φόροι 1.718.000 1.482.431
Τραπεζικός Δανεισμός 1.241.000 1.373.449
Υποχρεώσεις σε Τρίτους 340.000 479.209
Κόστος Ανάπτυξης Υφιστάμενων Ακινήτων 277.000 119.392
Λειτουργικό Κόστος 270.000 397.682
Έξοδα ΑΜΚ 115.000 108.837
Σύνολο 3.961.000 3.961.000

 

 

Συγγνώμη ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος